CGV - Labomat Essor | Labomat

1. Algemeen

Behalve specifieke schriftelijke overeenkomsten, zijn al onze verkopen en leveringen verplicht gereguleerd door de huidige algemene verkoopvoorwaarden. Ieder

bestelling of contract houdt noodzakelijkerwijs de onvoorwaardelijke aanvaarding van onze verkoopvoorwaarden in; onverminderd eventuele voorwaarden van de koper

waarvan de laatste afziet om te profiteren.

2 - Prijs

Onze prijzen zijn in euro's exclusief belastingen, vanuit Saint Denis (93). Ze worden gegeven en gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op de dag van de bestelling. In

transportkosten worden echter gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op de dag van levering. De minimale afschrijving is € 50, - excl.

haven.

3 - Levertijd

Onze levertijden zijn slechts indicatief. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen de partijen, kunnen vertragingen geen annulering rechtvaardigen.

van de bestelling en de weigering van de goederen, noch een reden voor sancties of schadevergoeding van welke aard dan ook.

Ons bedrijf is vrijgesteld van de leveringsplicht voor alle toevallige gebeurtenissen of omstandigheden buiten onze controle en overmacht

(branden, overstromingen, gehele of gedeeltelijke stakingen, enz.…).

4 - Betalingsvoorwaarden

Voor alle klanten die geen rekening hebben geopend in de boeken van ons bedrijf, is betaling vereist vóór levering. Voor bestellingen

daarna zijn onze betalingsvoorwaarden 30 dagen einde maand.

Wij geven geen korting.

Het niet betalen van een verschuldigd bedrag, om welke reden dan ook, geeft ons het recht om alle leveringen op te schorten tot volledige betaling.

van de verschuldigde bedragen en om lopende bestellingen te annuleren zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd schadevergoeding en rente die

zou verschuldigd zijn.

Boetes voor te late betaling: 3 keer de wettelijke rente.

5 - Klachten en retouren

In alle gevallen waarin geen specifieke specificatie door de koper wordt voorgesteld en door het bedrijf wordt aanvaard, de kenmerken van de apparatuur

in rekening worden gebracht zijn die vermeld op de specificaties van het bedrijf.

Om geldig te worden toegelaten, moeten klachten binnen 5 werkdagen na ontvangst van het

handelswaar.

In het geval van een geaccepteerde retourzending, kan ons bedrijf naar eigen keuze de apparatuur die als defect wordt erkend, vervangen of repareren of de prijs crediteren. De

claims staan de afwikkeling niet in de weg.

6 - Annulering van de bestelling

Geen enkele bestelling kan aanleiding geven tot annulering door de koper zonder voorafgaande toestemming van ons. In ieder geval geen annulering

kan om welke reden dan ook niet worden geaccepteerd voor een lopende bestelling.

7 - Garantie

De garantie is beperkt tot de vervanging of reparatie in onze werkplaatsen van het onderdeel dat als defect wordt erkend. De onderdelen of accessoires zijn dat niet

inbegrepen in onze garantie.

In geval van retourzending naar onze fabrieken zijn de verzend- en verpakkingskosten voor rekening van de afzender.

De garantie is niet van toepassing op vervangingen of reparaties als gevolg van normale slijtage van de apparatuur, verslechtering of ongevallen als gevolg van

nalatigheid, foutieve controle of onderhoud, foutieve installatie en elke andere fout buiten onze controle.

8 - Eigendomsvoorbehoud en risicoclausules

De geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van de prijs in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 12 mei 1980.

Vormt in dit opzicht geen betaling in de zin van deze bepaling, de levering van wissels of enig ander document dat een betalingsverplichting creëert.

Bij uitdrukkelijke overeenkomst gaan de risico's op het moment van levering over op de koper. Dit laatste moet dus een verzekering rechtvaardigen

dekt het risico van schade aan de goederen die hij in zijn bezit heeft. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de prijs op de eindvervaldag, voor

welke oorzaak en om welke reden dan ook, we kunnen van rechtswege en zonder formaliteiten de teruggave van goederen eisen, inclusief die welke

kon worden geëxporteerd, voor rekening en risico van de klant.

De koper is verplicht om ons bedrijf onmiddellijk op de hoogte te stellen van de inbeslagname, vordering of verbeurdverklaring ten behoeve van een derde van de materialen en

alle beschermende maatregelen nemen om de eigendomsrechten van ons bedrijf bekend te maken in geval van tussenkomst van een schuldeiser. Zolang onze

eigendomsrechten bestaan, geen verkoop, inbeslagname, garantie, verhuur of andere verstrekking van de apparatuur kan plaatsvinden zonder de toestemming

voorafgaand, schriftelijk en discretionair van ons bedrijf.

Het retourneren van de goederen houdt geen beëindiging van de verkoop in.

We behouden ons echter het recht voor om gelijktijdig de uitdrukkelijke beëindigingsclausule in de algemene verkoopvoorwaarden toe te passen.

hier.

9 - Bevoegdheid

In het geval van een geschil met betrekking tot de uitvoering van het verkoopcontract of de betaling van de factuur, evenals in geval van interpretatie of niet-uitvoering van

deze algemene verkoopvoorwaarden of voor enig geschil, is enkel de Rechtbank van Koophandel van Bobigny bevoegd, ongeacht de

verkoopvoorwaarden, de wijze en plaats van betaling bepaald, zelfs in geval van een borgstelling of meerdere verweerders.