Juridische kennisgeving | Labomat

In overeenstemming met de bepalingen van artikelen 6-III en 19 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie, bekend als LCEN, brengen we de aandacht van gebruikers en bezoekers van de site: www.labomat. beschikte over de volgende informatie:
1. Juridische informatie:

Status van eigenaar: bedrijf Voorvoegsel: SA naar Frans recht Bedrijfsnaam: LABOMAT ESSOR Adres: 37 bd Anatole Frankrijk 93287 SAINT DENIS Cedex FRANKRIJK Tel: +33 01 48 09 66 11 Met een kapitaal van: 100.000 euro € SIRET: 384690 046 00030 RCS: 384690046 Intracommunautair BTW-nummer: FR 40384690046 E-mailadres: info@labomat.com
De maker van de site is: WYSIWYG De publicatieverantwoordelijke is: Pierre Arnaud LAURENT Neem contact op met de publicatieverantwoordelijke: info@labomat.com De publicatieverantwoordelijke is een rechtspersoon
De webmaster is: WYSIWYG Neem contact op met de webmaster: info@labomat.com De webhost is: WYSIWYG

2. Beschrijving van de geleverde diensten:

Het doel van de site www.nl/index.php?controller=AdminDashboard is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. De eigenaar van de site streeft ernaar om de site www.nl/index.php?controller=AdminDashboard zo nauwkeurig mogelijk te informeren. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door hem of door externe partners die hem deze informatie verstrekken. Alle informatie die op de site www.nl/index.php?controller=AdminDashboard wordt aangeboden, wordt louter ter informatie verstrekt, is niet uitputtend en kan worden gewijzigd. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

3. Intellectuele eigendom en vervalsingen:

De eigenaar van de site is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo's, pictogrammen, geluiden, software ... Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, gehele of gedeeltelijke aanpassing van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of het gebruikte proces, is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming aan e-mail: info@labomat.com. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van deze elementen die het bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikel L.335-2 en volgende van de Intellectual Property Code.

4. Hyperlinks en cookies:

De site www.nl/index.php?controller=AdminDashboard bevat een aantal hyperlinks naar andere sites (partners, informatie, enz.) Die tot stand zijn gebracht met de toestemming van de eigenaar van de site. De eigenaar van de site heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en wijst daarom elke verantwoordelijkheid af voor dit feit en voor de mogelijke risico's van illegale inhoud.

De gebruiker wordt erop gewezen dat tijdens zijn bezoeken aan de site www.nl/index.php?controller=AdminDashboard automatisch een of meer cookies op zijn computer kunnen worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken.

De configuratie van de navigatiesoftware maakt het mogelijk om te informeren over de aanwezigheid van een cookie en eventueel te weigeren zoals beschreven op het volgende adres: www.cnil.fr

Als u weigert een cookie te installeren, kan het onmogelijk zijn om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tooltab / internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Valideer op Ok.

In Firefox:

Klik op de menuknop New Fx Menu en selecteer Options

Selecteer het Privacy-paneel

Selecteer in het gebied Geschiedenis voor de optie Bewaarregels de optie Aangepaste instellingen voor geschiedenis gebruiken.

5. Bescherming van goederen en personen - beheer van persoonlijke gegevens:

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site: www.nl/index.php?controller=AdminDashboard

In Frankrijk worden persoonsgegevens in het bijzonder beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese Richtlijn van 24 oktober 1995. Op de site www.nl/index.php?controller=AdminDashboard verzamelt de eigenaar van de site persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker alleen voor de behoefte aan bepaalde diensten die worden aangeboden door de site www.nl/index.php?controller=AdminDashboard. De gebruiker verschaft deze informatie met volledige kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site www.nl/index.php?controller=AdminDashboard de verplichting gespecificeerd om deze informatie al dan niet te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet op persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u uw verzoek naar www.nl/index.php?controller=AdminDashboard per e-mail: e-mail van de webmaster of door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van de 'adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.nl/index.php?controller=AdminDashboard wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van aflossing van de site www.nl/index.php?controller=AdminDashboard door de eigenaar van de site en zijn rechten zou de overdracht van deze informatie aan de mogelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om de gegevens op te slaan en te wijzigen ten aanzien van aan de gebruiker van de site www.nl/index.php?controller=AdminDashboard.

De site www.nl/index.php?controller=AdminDashboard wordt bij de CNIL aangegeven onder nr.

De databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databases.